เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS312104
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาจีนขั้นกลาง 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ภาษาจีนที่มีเนื้อหาและสำนวนที่ซับซ้อนขึ้น สำนวนภาษาและหลักไวยากรณ์จีน เรียนรู้อักษรจีนเพิ่มจากรายวิชา HS 312 103 อีก 500 ตัวอักษร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Complicated Chinese contexts and expressions, proverbs, Chinese grammar, learning 500 Chinese characters in addition to course HS 312 103