เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS303806
version : 1
ชื่อวิชา : ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาตะวันออก
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยการเขียนเค้าโครงงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกแบบงานวิจัย การสร้างเครื่องมือ การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic knowledge of research, writing of research proposal, literature review, research design, instrumentation, data collection, analysis and report Writing