เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS303805
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาทางภาษาตะวันออก
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การค้นคว้า การวิเคราะห์ การอภิปราย และการเขียนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับภาษา สังคม และวัฒนธรรม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Searching, analyzing, discussing, and writing in topics about language, society and culture