เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS732108
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาฝรั่งเศส 4
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทักษะการฟังการพูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับกลาง ขั้นสูงขึ้น ศัพท์สำนวนและโครงสร้างไวยากรณ์เพื่อการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of French listening and speaking, reading and writing skills at a higher upper intermediate level, vocabulary, expressions and grammatical structures for discussion about important issues