เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS732107
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาฝรั่งเศส 3
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทักษะการ ฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสในระดับ กลางขั้นสูง ศัพท์สำนวนและโครงสร้างไวยากรณ์เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of French listening and speaking, reading and writing skills at upper intermediate level, vocabulary, expressions and grammatical structures for exchanging opinions on current situations