เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS714785
version : 1
ชื่อวิชา : สหกิจศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การฝึกปฏิบัติงานแบบเต็มเวลาในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชนที่มี ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย การเขียนรายงานและการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Full time apprenticeship in public or private workplaces which cooperate with the university, report writing and presentation