เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS714761
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาทางภาษาสเปน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การค้นคว้า การอภิปราย และการเขียนรายงานในหัวข้อเรื่องการเรียนการสอนภาษาสเปน บทบาทและความสำคัญของภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารระดับนานาชาติ หลักสูตรภาษาสเปนในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาสเปนเชิงวิชาการ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Research, discussion, and writing reports concerning Spanish learning and teaching, roles of Spanish for international communication, Spanish language curriculum in Thailand and Southeast Asia, Academic Spanish