เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS714601
version : 1
ชื่อวิชา : อารยธรรมสเปนและลาตินอเมริกา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์จากยุคกลางถึงยุคปัจจุบัน ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวสเปนและประเทศที่ใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Geographic characteristics, history from Medieval to the present, characteristics of societies and cultures of Spain and Spanish speaking countries