เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS714501
version : 1
ชื่อวิชา : วรรณกรรมสเปนยุคทอง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วรรณคดีสเปนยุคทอง ลักษณะ เนื้อหา แก่นเรื่อง รูปแบบ การใช้ภาษา และความสำคัญ การวิเคราะห์ตัวบทที่คัดสรร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Spanish literature in the Golden Age: characteristics, content, themes, forms,usages of language and importance: analysis of selected works