เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS714402
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาสเปนในฐานะภาษาต่างประเทศ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ภาษาแม่ ภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศ การสอนภาษาสเปน ความสามารถทางภาษาของผู้เรียน ศัพท์เฉพาะทางการสอนภาษาสเปน รูปแบบวิธีการเรียนภาษาการกำหนดเป้าหมายและจุดประสงค์การสอน การเลือกเนื้อหา การออกแบบกิจกรรมการสอน ข้อผิดพลาดในการเรียนภาษาและการให้ผลสะท้อนกลับเชิงแก้ไข
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : General information about Common European Framework of Reference for Languages, mother tongue, second language and foreign language, teaching Spanish, language competence of learners, technical terms in teaching Spanish,learning styles, setting goals and teaching objectives, selecting contents, class activities design, errors in learning languages and giving corrective feedback