เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS714210
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาสเปนสำหรับการพูดในที่ชุมชน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การใช้ภาษาสเปนในการพูดในที่ชุมชนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน การพูดอย่างเป็นทางการ การพูดอย่างไม่เป็นทางการและการพูดกึ่งทางการ การตอบคำถาม การรวบรวมข้อมูล การวางโครงเรื่อง การเลือกใช้ภาษา การนำเสนอความคิดเห็นส่วนบุคคลการใช้สื่อและบุคลิกภาพ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Spanish for public speaking on current issues; formal speech, informal speech and semi-formal speech, answering, collecting data, structuring topic, selecting language, sharing personal opinions, using media, and personality