เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS714108
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาสเปน 6
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : กฎการใช้ se, voz pasiva, impersonal โครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นสูง วิทยาหน่วยคำระดับสูงและต้นกำเนิดคำ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Usage of se, voz pasiva, impersonal, advanced Spanish structures, advanced morphology and word derivation