เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS713796
version : 1
ชื่อวิชา : การฝึกงาน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานที่กำหนดไม่น้อยกว่า 320 ชั่วโมง เขียนและนำเสนอรายงานการฝึกงาน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Practical experience in an assigned workplace for a minimum of 320 hours, report writing and presentation