เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS713802
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาสเปนเพื่อธุรกิจ 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ภาษาสเปนทางด้านการเงิน การตลาดและหัวข้อทางเศรษฐกิจโดยทั่วไป ศัพท์เฉพาะที่เกี่ยวข้องเรื่องภาษี สัญญา การเขียนจดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ทางธุรกิจ การเขียนประวัติการทำงาน จดหมายแนะนำตัว และการเตรียมตัวเพื่อสัมภาษณ์งาน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Spanish in finance, marketing and general economy topics, technical terms in taxes, contracts, business letter or electronics mail writing, resume writing, introduction letters, and preparation for job interview