เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS713801
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาสเปนเพื่อธุรกิจ 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างของบริษัท การใช้ภาษาสเปนพื้นฐานในการติดต่อธุรกิจ การเจรจาทางธุรกิจ การนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และแผนธุรกิจ และการใช้โทรศัพท์ทางธุรกิจ คำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ และโครงสร้างภาษาที่ใช้ทางธุรกิจ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic knowledge of company’s structure, basic Spanish in business correspondences, business negotiation, presentation of products and business projects, telephoning in business, business technical terms,and Spanish sentences structures in business