เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS713209
version : 1
ชื่อวิชา : การเขียนภาษาสเปน 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การเขียนบทความภาษาสเปนที่มีขนาดยาวและซับซ้อน บทความเรื่องเล่า บทบรรยาย บันทึกประจำวัน การเขียนย่อความ การเขียนจดหมายหรือจดหมายอิเล็กโทรนิกส์ที่เป็นทางการ การเขียนเรียงความ การเขียนประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อนการใช้คำเชื่อมในระดับย่อหน้าที่เหมาะสม การรูปแบบใช้ประโยคที่ซับซ้อน การเรียบเรียงความคิดและการวางโครงสร้างของบทความ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Writing long and complex Spanish texts, narrative texts, descriptive texts, diaries, summaries, formal letters or electronics email, essays, writing complex sentences, using appropriate conjunctions between paragraphs,organizing ideas and structures of texts