เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS713208
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาสเปนเพื่อการอภิปรายและการโต้วาที
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ศัพท์ สำนวน วลี โครงสร้างภาษาสเปนในการอภิปรายและโต้วาที การนำเสนอความคิดเห็น การแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การให้เหตุผล รูปแบบการโต้วาที การเห็นพ้องและการเห็นแย้ง การหักล้าง การคัดค้าน การเลือกใช้ถ้อยคำและสำนวน มารยาทใน การอภิปรายและโต้วาที
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Vocabulary, expressions, phrases and languages structures used in discussion and debate, ideas presentation, expressing and sharing ideas, giving reasons, formats of debate, agreeing and disagreeing, rebuttal, contrasting,discourse selections and etiquettes in discussion and debate