เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS713207
version : 1
ชื่อวิชา : การอ่านภาษาสเปน 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การอ่านบทความภาษาสเปน เรื่องเล่า บทบรรยาย นิทาน เรื่องสั้น ข่าว หนังสือพิมพ์และสื่อ บทความเกี่ยวกับการอภิปรายโต้แย้ง เทคนิคในการอ่านเพื่อความเข้าใจและหาประเด็นสำคัญ การวิเคราะห์โครงสร้างของบทความและรูปแบบการใช้ภาษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Reading Spanish narrative texts, descriptive texts, tales, short stories, news argumentative articles, reading techniques for comprehension and main ideas, analysis of text structures and styles of language usage