เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS713107
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาสเปน 5
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การใช้ปริกัลปมาลาขั้นสูง ความแตกต่างระหว่างมิติมาลาบอกเล่าและมิติปริกัลป์ปมาลา มิติปริกัลปมาลาและมิติเงื่อนไขในทางปฏิบัติ การพูดโดยตรงและการพูดโดยอ้อม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Usages of advanced Spanish subjunctive modes, differences of indicative and subjunctive modes, subjunctive and conditional modes in practice, direct and indirect speeches