เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS713106
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาสเปน 4
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความแตกต่างของการใช้อดีตกาลทั้ง 3 ประเภท ประโยคเงื่อนไข มิติปริกัลปมาลาในปัจจุบันกาล และกริยาบุพบท
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Differences of the usages of 3 past tenses, Spanish subjunctive in present and Spanish phrasal verbs