เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS712301
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาศาสตร์ภาษาสเปนขั้นแนะนำ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทฤษฎีเบื้องต้นของภาษาศาสตร์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสัทศาสตร์ วิทยาหน่วยคำ วายกสัมพันธ์ อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Elementary Fundamental theories of linguistics, basic knowledge of phonetics, phonology, syntax, semantics and pragmatics