เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS712206
version : 1
ชื่อวิชา : การเขียนภาษาสเปน 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การเขียนภาษาสเปนในระดับย่อหน้าขนาดสั้นเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว กิจกรรมในชีวิตประจำวัน การเขียนบันทึกขนาดสั้น การเขียนไปรษณียบัตร จดหมายหรือจดหมายอิเล็กโทรนิกส์แบบไม่เป็นทาง การกรอกใบสมัครการเขียนประโยคในรูปแบบที่หลากหลายและการฝึกใช้คำเชื่อมประโยคที่เหมาะสม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Writing short paragraphs in Spanish about personal information, activities in everyday life, short notes, postcard writing, informal letters or electronic mail, filling application form, in writing various structures of sentencesand using appropriate conjunction sentences