เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS712205
version : 1
ชื่อวิชา : การฟังและการพูดภาษาสเปน 4
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : บทสนทนาภาษาสเปนเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียและการให้เหตุผลหัวข้อทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การประกอบอาชีพ สำนวนภาษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในสถานการณ์สังคมที่แตกต่าง การนำเสนอหัวข้อเฉพาะทางมีส่วนร่วมและอภิปรายในหัวข้อที่เป็นนามธรรม การฟังข่าวและรายการวิทยุโทรทัศน์เพื่อจับประเด็นและรายละเอียดสำคัญ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Spanish conversations on specific topics, comparison and contrasts of advantages and disadvantages of economic, social and cultural issues, occupations, formal and informal idioms and expressions in different social situations,specific topic presentations, participating and discussing abstract topics, listening for main ideas and important details from news and TV programs