เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS712204
version : 1
ชื่อวิชา : การอ่านภาษาสเปน 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การอ่านบทความภาษาสเปนขนาดสั้น ประกาศ โฆษณา ใบปลิวแผ่นพับ โปสการ์ด จดหมายหรือจดหมายอิเล็กโทรนิกส์แบบไม่เป็นทางการ คู่มือ และบทความขนาดสั้นจากนิตยสาร กลวิธีในการอ่านเพื่อหาข้อมูลสำคัญ เทคนิคในการเดาความหมายคำศัพท์จากบริบท
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Reading short texts in Spanish, announcements, adverstisement brochures, postcards, informal letters or emails, instructions or manuals and short articles from magazines, reading strategies for important information,techniques for guessing definition of words from context