เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS712203
version : 1
ชื่อวิชา : การฟังและการพูดภาษาสเปน 3
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : บทสนทนาภาษาสเปนแผนการในอนาคต แผนการประกอบอาชีพ แผนการเดินทาง การทำนาย สมมติฐาน การแสดงความคิดเห็นส่วนตัว อภิปรายเกี่ยวกับข่าวสารประจำวันและหัวข้อทางวัฒนธรรม การให้คำอธิบายและเหตุผล เห็นพ้อง เห็นแย้งการมีส่วนร่วมในบทสนทนาทั่วไปและการฟังประกาศโฆษณาและรายการทีวีเพื่อจับใจความสำคัญ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Spanish conversations on future plan, occupational plan, travelling plan, predictions, hypothesis, expressing personal opinions, discussing about and current issues, giving explanations and reasons, agreeing and disagreeing,participating in general conversations and listening for main ideas in announcements and TV programs