เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS711401
version : 1
ชื่อวิชา : การใช้ภาษาสเปน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การผสมผสานความรู้ไวยากรณ์ ศัพท์และวาทกรรมที่ใช้ในการสื่อสารประจำวัน ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศสเปนและกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาสเปน ประเภทของคำ การบรรยายบุคคล สถานที่และสิ่งของ ตัวเลข การเปรียบเทียบ การสร้างประโยคคำถามและการตอบกริยาช่วย การบรรยายอารมณ์ความรู้สึก ศัพท์เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า สี การขนส่งสาธารณะ สถานที่สาธารณะ สำนวนที่จำเป็นสำหรับการสนทนาขั้นเริ่มต้น
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Combination of grammatical, lexical and discursive knowledge in daily conversation, general information about Spain and Spanish speaking countries, part of speech, descriptions of persons, places and things, numbers,comparisons, forming question and answering, modal verbs, descriptions of feelings, vocabulary about food, beverage, cloths, colors, public transportation public places, essential expressions for beginning conversation