เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS704901
version : 1
ชื่อวิชา : ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาตะวันตก
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมายของการวิจัย เทคนิคและวิธีดำเนินการวิจัยทางภาษาตะวันตก การกำหนดหัวข้อและการกำหนดวัตถุประสงค์ การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลและการเขียนรายงาน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Definitions of research, techniques and language research methodology in Western languages, developing a research topic and objectives, literature review, data collection and data analyzing, conclusion and report writing