เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS703802
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยว
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการมัคคุเทศก์เบื้องต้น ประเภทมัคคุเทศก์ การท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยว ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน ในการให้บริการและข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic principles of tour guide, types of tour guide, tourism and tourists, vocabulary, expressions, structures of French, German and Spanish in providing services and tourism information