เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS703801
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาตะวันตกเพื่อการโรงแรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยค ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน และสเปน เพื่อการบริการลูกค้าในโรงแรม การเสนอและการจัดโปรแกรมทัวร์ให้กับลูกค้า การแก้ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติและวัฒนธรรม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Vocabulary, expressions, structures of French, German and Spanish for customers services in hotels, offering and arranging tour programs for customers and problem solving in multinational and multicultural organizations