เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS703501
version : 1
ชื่อวิชา : วรรณกรรมยุโรป
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : วิวัฒนาการวรรณกรรมยุโรปตั้งแต่ยุคกลางจนถึงปัจจุบันโดยสังเขป การอ่านงานวรรณกรรมภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Evolution of European literature from the middle Ages to the present time in brief, reading selected literary works in French, German and Spanish