เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS703302
version : 1
ชื่อวิชา : การแปลภาษาไทยเป็นภาษาตะวันตก
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ปัญหาการแปล การฝึกแปลบทความจากนิตยสารและหนังสือพิมพ์ และบทอ่านงานวรรณกรรม จากภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน หรือภาษาสเปน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Problems of translation, translation practice of articles from magazines and newspapers and literary passages from Thai into French, German, Spanish