เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS703301
version : 1
ชื่อวิชา : การแปลภาษาตะวันตกเป็นภาษาไทย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทฤษฎีและหลักการแปลเบื้องต้น ปัญหาการแปล การฝึกแปลบทความจากนิตยสารและหนังสือพิมพ์ และบทอ่านงานวรรณกรรม จากภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน หรือภาษาสเปนเป็นภาษาไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Theories and principles of basic translation and problems of translation, translation practice of articles from magazines and newspapers and literary passages from French, German, Spanish into Thai