เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS721102
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การทำงานและการใช้เวลาว่าง ครอบครัวและงานบ้าน การสอบถามและการให้ข้อมูล
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Working and spending free time, family and house work, asking for giving information