เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS677202
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาศาสตร์เชิงสังคมวัฒนธรรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ภาษาไทยและบริบทการเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม ภาวะหลายภาษา การเปลี่ยนแปลงภาษาไทย ภาษาศาสตร์เชิงภูมิศาสตร์สังคม ประเด็นปัจจุบันของการศึกษาภาษาไทยตามแนวทางภาษาศาสตร์เชิงสังคมวัฒนธรรม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Thai Language and socioculural change, multilingualism, change in Thai language, social-geography linguistic, current issues of Thai language studies in sociocultural linguistics