เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS477502
version : 1
ชื่อวิชา : ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมขั้นสูง 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยทางสังคมขั้นสูง การออกแบบการวิจัยทางสังคมขั้นสูง การออกแบบการวิจัยขั้นสูง การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงต้องผ่านรายวิชา (HS 477 501)
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concept and advanced social research methodology, advanced social research designs, advanced data analysis