เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS447102
version : 1
ชื่อวิชา : ทฤษฎีสังคมวิทยาเชิงวิพากษ์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทฤษฎีวิพากษ์แนวสำนักฟรังเฟิร์ต ทฤษฎีสตรีนิยม ทฤษฎีวัฒนธรรม แนวมาร์กซิสต์ ข้อวิพากษ์ทฤษฎีสังคมเชิงวิพากษ์การประยุกต์ใช้ทฤษฎีสังคม เชิงวิพากษ์ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Critical theory of the Frankfurt School, feminist theory, Marxist cultural theory, critiques of critical social theory, applications of critical social theory for studying social phenomena