เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS647891
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : อภิปรายประเด็นปัญหาทางภาษาและวรรณกรรมไทย วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย และนำเสนอผลการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Discussion on issues concerning Thai language and literature, analysis and synthesis of knowledge from researches and presentation