เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS647202
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษากับวัฒนธรรม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ภาษาและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษาและความสัมพันธ์ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ประเด็นวิจัยภาษากับวัฒนธรรมไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Language and cultural diversity , language and relationship between speakers and listeners, linguistic and culture theories, research issues of language and culture