เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS647207
version : 1
ชื่อวิชา : วรรณกรรมกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ประเภทของวรรณกรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น วรรณกรรมที่นำเสนอ อัตลักษณ์ถิ่นภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตลักษณ์ร่วมในวรรณกรรมท้องถิ่น
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : genres of literature and local identities, literature with local identities of the Central, South, North, and Northeast Thailand, collective identities in folk literature