เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS647103
version : 1
ชื่อวิชา : ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการ ประเภท กระบวนการวิจัย และการนำเสนอข้อมูลในลักษณะเฉพาะของการวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles, types, research process and specific data presentation on Thai language and literature research