เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS301804
version : 1
ชื่อวิชา : วิเคราะห์วรรณกรรมเอเชียตะวันออก
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การวิเคราะห์แนวคิด ข้อคิด และสัญลักษณ์วรรณกรรมที่แปลเป็นภาษาไทย ในด้านการนำเสนอแนวคิด ข้อคิด สัญลักษณ์ที่ปรากฏในวรรณกรรม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Analysis of concept, ideas and symbolism of East Asia literature which are translated into Thai