เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS721106
version : 1
ชื่อวิชา : การฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การฟังและการพูดสำหรับการบอกทิศทาง ที่ตั้งของสถานที่และสิ่งของ การบรรยายแฟชั่นเสื้อผ้า ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้ สื่อสารมวลชน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Listening and speaking for giving directions, identifying location of places and items, describing fashion, relationship between persons, learning, mass media