เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS321301
version : 1
ชื่อวิชา : เสียงและระบบเสียงภาษาญี่ปุ่น
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : เสียงและระบบเสียงของภาษาญี่ปุ่นฐานกรณ์เสียงสระ พยัญชนะ การออกเสียงสูงต่ำและการออกเสียงสัมผัสรวมทั้งฝึกให้มีความสามารถในการฟังและออกเสียงได้อย่างถูกต้องชัดเจน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Japanese phonetics and phonology, speech organs, speech sounds,vowel and consonant articulation and liaison; practicing listening and pronouncing accurately and clearly