เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS701602
version : 1
ชื่อวิชา : วัฒนธรรมชนชาติตะวันตก
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ศิลปะ สถาปัตยกรรม การแสดง อาหาร แฟชั่นของชนชาติตะวันตก
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Art, architecture, performances, culinary and fashion of Western nations