เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS321102
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาญี่ปุ่น 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นขั้นสูง เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเรียนรู้อักษรคันจิเพิ่มขึ้นอีก 150 ตัว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of Japanese listening, speaking, reading, and writing skills at a level beyond novice level for communication in everyday life, learning additional 150 characters of Kanji