เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS301803
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาศาสตร์ขั้นแนะนำ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ขอบเขตและทฤษฎีภาษาศาสตร์พื้นฐาน เกี่ยวกับสัทวิทยา ระบบหน่วยคำ วากยสัมพันธ์ และอรรถศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Scope and theories of linguistics, basic knowledge of phonology, morphology, syntax and semantics