เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS311202
version : 1
ชื่อวิชา : การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การสรุปใจความสำคัญจากเรื่องที่ฟัง การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟัง การพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟัง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Listening for main ideas, identifying facts and opinions from listening texts expressing ideas on listening text