เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS311102
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาจีนขั้นต้น 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน สำนวนภาษาและหลักไวยากรณ์จีน เรียนรู้อักษรจีนเพิ่มจากรายวิชา HS311101 อีก 500 ตัวอักษร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Chinese in various situations in daily life, proverbs, Chinesegrammar, learning 500 Chinese characters in addition to course HS311101