เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS414785
version : 1
ชื่อวิชา : สหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน การสัมมนาประสบการณ์การบริหารงาน การนำเสนอแนวคิด และกลยุทธ์การบริหารงาน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Apprentice in public or private organization, seminars on administrative experiences, observation of administration, presentation of concepts and administrative strategies