เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS414761
version : 1
ชื่อวิชา : สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : สัมมนาประเด็นทางรัฐประศาสนศาตร์ เช่น การบริหารท้องถิ่น การบริหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การบริหารความขัดแย้ง การบริหารการพัฒนา สรุประบบคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Seminars in public administration issues such as local administration, natural resource and environment management, organization and human resource management, conflict management, development administration,summary of thinking systems in public administration